سرزمین آرزوها - احادیث در مورد پاکیزگی
 

رسول اکرم(ص):

إن الله تعالی جمیل یحب الجمال، سخی یحب السخاء، نظیف یحب النظافه؛

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.

رسول اکرم(ص):

تنظفوا بکل ما استطعتم فإن الله تعالی بنی الإسلام علی النظافه و لن یدخل الجنه إلاکل نظیف؛

خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خدای متعال اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد.

امام علی(ع):

نعم البیت الحمام تذکر فیه النار و یذهب بالدرن؛

چه نیکو جایگاهی است حمام، یادآور دوزخ است و چرک را از میان می برد.

امام علی(ع):

تنظفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی به؛

خودتان را با آب، از بوی بد، که دیگران را آزار می دهد بشویید.

امام صادق(ع):

ان لکل ثمره سماً فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها فی الماء؛

هر میوه ای سمی دارد، هرگاه میوه به دستتان رسید آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.

امام علی(ع):

النظیف من الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو طهور للصلاه؛

لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است.

لا یطولن أحدکم شاربه و لا شعر إبطیه و لا عانته فإن الشیطان یتخذها مخبئاً یستتربها؛

بلند نکند کسی از شما موهای سبیل و موهای زیر بغل و موی زیر شکم خود را، زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زیر موها پنهان می شود.

رسول اکرم(ص):

تقلیم الأظفار یمنع الداء الأعظم و یزید الرزق؛

گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع می شود و روزی را زیاد می کند.

امام علی(ع):

نظفوا بیوتکم من حواک العنکبوت، فإن ترکه فی البیت یورث الفقر؛

خانه های خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه، فقر می آورد.

رسول اکرم(ص):

لا تبیتوا القمامه فی بیوتکم و أخرجوها نهاراً، فإنها مقعد الشیطان؛

زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است.

 

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer